Ju Jutsu

 

 

 

Muay Thai

técnica 1

técnica 2

técnica 3

técnica 4

técnica 5

competición 1

competición 2

competición 3

competición 4

competición 5

competición 6

competición 7

competición 8

competición 9

competición 10

competición 11

competición 12

competición 13

competición 14

competición 15

competición 16

Hapkido

video 1

video 2

video 3

video 4

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

VARIOS

video 11

video 12

video 13

video 14

video 15

video 16

video 17

video 18

video 19

video 20

video 21

video 22

video 23

video 24

video 25

video 26

video 27

video 28

video 29

video 30

video 31

video 32

video 33

video 34

Kendo

      Estas katas que a continuación se detallan son propiedad de la Nippon Kendo Renmei y han sido cedidas para esta ocasión por su departamento técnico.

 

 

ipponme

nihonme

sanbonme

yonhonme

gohonme

ropponme

nanahonme

ipponme (kodachi)

nihonme (kodachi)

sanbonme (kodachi)

 

 

ipponme

nihonme

sanbonme

yonhonme

gohonme

 

Nihon Tai Jitsu

Escudo del Nihon Tai-Jitsu

video 1

video 2

video 3

video 4

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

video 11

video 12

Ninjutsu

técnica 1

técnica 2

técnica 3

técnica 4

técnica 5

técnica 6

técnica 7

técnica 8

técnica 9

técnica 10

técnica 11

técnica 12

técnica 13

técnica 14

técnica 15

técnica 16

técnica 17

técnica 18

Sambo

VIDEOS LUCHA SAMBO

 

video 1

video 2

video 3

video 4

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

video 11

video 12

video 13

video 14

video 15

video 16

Karate

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Tekki Shodan

Tekki Nidan

Tekki Sandan

Bassai Dai

Bassai Sho

 Kanku Dai

Kanku Sho

Empi

Jion

 Hangetsu

Gankaku

Jitte

 Chinte

Nijushiho

Sochin

Unsu

 

Karate

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Tekki Shodan

Tekki Nidan

Tekki Sandan

Bassai Dai

Bassai Sho

Kanku Dai

Kanku Sho

Empi

Jion

Hangetsu

Gankaku

Jitte

Chinte

Nijushiho

Sochin

Unsu

Gojushiho Dai

Gojushiho Sho

Jiin

Wankan

Meikyo

 

 

técnica 1

técnica 2

técnica 3

técnica 4

técnica 5

técnica 6

técnica 7

técnica 8

técnica 9

técnica 10

técnica 11

técnica 12

técnica 13

técnica 14

técnica 15

 

 

KATAS SINCRONIZADAS

 

KATAS DESARROLLADAS

 

 

 

3

Pinan Shodan

Pinan Nidan

Pinan Sandan

Pinan Yondan

Pinan Godan

Naihanchi Shodan

KATAS WADO RYU

Naihanchi Nidan

Naihanchi Sandan

Ananku

fukyugata ichi

fukyugata ni

Wankan (Okan)

Rohai

Wanshu

Passai

Gojushiho

Chinto

Kusanku

 

4

video 1

video 2

video 3

video 4

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

video 11

video 12

KYOKUSHINKAI

video 13

video 14

video 15

video 16

video 17

video 18

video 19

video 20

video 21

video 22

video 23

video 24

video 25

Kyokushinkai vs Muay Thai 26

M. Oyama 27

M. Oyama 28

M. Oyama 29

M. Oyama 30

M. Oyama 31

M. Oyama 32

M. Oyama 33

M. Oyama 34

M. Oyama 35

M. Oyama 36

M. Oyama 37

M. Oyama 38

M. Oyama 39

M. Oyama 40

M. Oyama 41

M. Oyama 42

M. Oyama 43

M. Oyama 44

 

Wushu

VIDEOS WUSHU

 

video-1

video-2

video-3

video-4

video-5

video-6

video-7

video-8

video-9

video-10

video-11

video-12

video-13

video-14

video-15

video-16

video-17

video-18

video-19

video-20

video-21

video-22

video-23

video-24

video-25

video-26

video-27

video-28

video-29

video-30

video-31

video-32

video-33

video-34

video-35

video-36

video-37

video-38

video-39

video-40

video-41

video-42

video-43

video-44

video-45

video-46

video-47

video-48

video-49

video-50

video-51

video-52

video-53

video-54

video-55

video-56

video-57

video-58

video-59

video-60

video-61

video-62

video-63

video-64

video-65

video-66

video-67

video-68

video-69

video-70

video-71

video-72

video-73

video-74

video-75

video-76

video-77

video-78

video-79

video-80

video-81

video-82

video-83

video-84

video-85

video-86

video-87

video-88

video-89

video-90

video-91

video-92

video-93

video-94

video-95

video-96

video-97

video-98

video-99

video-100

video-101

video-102

video-103

video-104

video-105

video-106

video-107

video-108

video-109

video-110

video-111

video-112

video-113

video-114

video-115

video-116

video-117

video-118

video-119

video-120

video-121

video-122

video-123

video-124

video-125

video-126

video-127

video-128

video-129

video-130

video-131

video-132

video-133

video-134

video-135

video-136

video-137

video-138

video-139

video-140

video-141

video-142

video-143

video-144

video-145

video-147

video-148

video-149

video-150

video-151

video-152

video-153

video-154

video-155

video-156

video-157

video-158

video-159

video-160

video-161

video-162

video-163

 

Shorinji Kempo

 

 

FUNDADOR: So Doshin.  LUGAR: Japón.  AÑO: 1947.  ORIGEN: Aikido, Chuan Fa, Judo, Okinawa Te.

 

video 1

video 2

video 3

video 4

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

video 11

video 12

video 13

video 14

video 15

video 16

video 17

video 18

video 19

video 20

video 21

video 22

video 23

video 24

video 25

video 26

video 27

video 28

video 29

video 30

video 31

video 32

video 33

video 34

video 35

video 36

video 37

video 38

video 39

video 40

video 41

video 42

video 43

video 44

video 45

video 46

video 47

video 48

video 49

video 50

video 51

video 52

video 53

 

Iaido

ORIGEN: Kenjutsu.   LUGAR: Japón.   AÑO: s. XV/XVI.   EPOCA: Sengoku.   EMPERADORES: Go Tsuhi Mikado // Go Kashiwabara.   SHOGUNES: Yoshizumi // Yoshitane

 

Shohat-To

Sa-To

U-To

Atari-To

In-Yo-Shin-Tai

Ryu-To

Jun-To

Gyaku-To

Seichu-To

Koran-To

In-Yo-Shin-Tai Kaete

Bat-To

Yokogumo

ToraIssoku

Inaduma

Ukigumo

Yamaorosi

Iwanami

Urokogaesi

Namigaesi

Takiotosi

Nukiuti

Kasumi

Sunegakoi

Sihogiri

Todume

Towaki

Tanasita

Ryodume

Torabasiri

Ikidure

Turedati

Somakuri

Sodome

Sinobu

Ikitigai

Sodesurigaesi

Moniri

Kabezoi

Ukenagasi

Itomagoi 1

Itomagoi 2

Itomagoi 3

Kali /// Silat

video 1

video 2

video 3

video 4

 

 

 

 

 

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

video 11

video 12

video 13

video 14

video 15

video 16

video 17

video 18

video 19

video 20

video 21

video 22

video 23

video 24

video 25

video 26

video 27

video 28

video 29

video 30

video 31

video 32

video 33

video 34

video 35

video 36

video 37

video 38

video 39

video 40

video 41

video 42

video 43

video 44

video 45

video 46

video 47

video 48

video 49

video 50

video 51

video 52

video 53

video 54

video 55

video 56

video 57

video 58

video 59

video 60

video 61

video 62

video 63

video 64

video 65

video 66

video 67

video 68

video 69

video 70

video 71

video 72

video 73

video 74

video 75

video 76

video 77

video 78

video 79

video 80

video 81

video 82

video 83

video 84

video 85

video 86

video 87

video 88

video 89

video 90

video 91

video 92

Volver